Hyppää pääsisältöön
Kuva
kirjoja hyllyssä

Jyväskylässä on tunnistettu taiteen ja kulttuurin merkitys kaupungin kehittämisessä. Konkreettinen osoitus tästä on Jyväskylän Sydän -hanke, jossa tavoitteena on kehittää kaupungin keskustassa sijaitsevien taide- ja kulttuurilaitosten toimitiloja. Keskeisiä laitosten toimitiloja puuttuu kokonaan tai tilat vaatisivat joka tapauksessa kunnostusta, joten on ollut hyvä aika selvittää taide- ja kulttuurilaitosten toiminnan ja toimitilojen merkitystä kaupungille ja kaupunkilaisille. Kyse on taiteen ja kulttuurisisältöjen arvosta kaupungin keskustalle, koko kaupungin vetovoimalle sekä – kaikkein merkittävimpänä tekijänä – jyväskyläläisten ja kaupungissa vierailevien ihmisten elämänlaadulle.

Oheisessa julkaisussa raportoidussa Cuporen tutkimushankkeessa on tuotettu tietoa Jyväskylän sydän -hankkeessa muotoiltavien taide- ja kulttuurilaitoksia koskevien kehittämisratkaisuiden taustaksi. Ensinnäkin, millaisia aluetaloudellisia vaikutuksia Jyväskylän kaupungin taide- ja kulttuurilaitoksilla on. Tätä selvitettiin erityisesti taidelaitoskävijöiden kulutuksen kautta. Toiseksi kysyttiin, kuinka Jyväskylän kaupungin taide- ja kulttuurilaitoksien toiminta tukee kaupunkikehitystä ja kaupunkilaisten hyvinvointia. Tätä kysymyksenasettelua laajennettiin myös laitosten välisten yhteyksien ja laitosten roolien tarkasteluun.

Keskeisinä tuloksina todettiin:

• Jyväskylän taide- ja kulttuurilaitosten aluetaloudellinen vaikutus on merkittävä. Taidelaitoskäynteihin liittyvät rahavirrat Jyväskylässä ovat 8,4 miljoonaa euroa. Jyväskylän taidelaitosten aluetaloudellinen vaikutus mitattuna tuotantovaikutuksilla on kokonaisuudessaan vähintään noin 14,9 miljoonaa euroa. Laitosten vaikutus alueen työllisyyteen on yhteensä noin 149 henkilötyövuotta. Luku ei sisällä laitosten henkilökuntaa.

• Taide- ja kulttuurilaitoksien vaikutus kaupungin imagoon ja kaupunki-identiteettiin on vastaajien kokemuksien perusteella hyvin myönteinen.

• Taide- ja kulttuurilaitoksilla on tärkeä merkitys keskustan vetovoiman ylläpitäjinä. Taidelaitokset houkuttelevat ihmisiä keskustaan ja saavat heidät käyttämään siellä rahaa ja aikaa.

• Sekä laitoksissa käyneet että sellaiset vastaajat, jotka eivät olleet käyneet taidelaitoksissa viimeisen vuoden aikana olivat pääosin sitä mieltä, että käynti taidelaitoksessa edistää omaa hyvinvointia.

• Selkeä kehittämiskohde laitosten toiminnassa on osallisuuden edistäminen.

• Jyväskylä Sinfonian toimitilakysymys on akuutti. Omien tilojen puute rajoittaa toiminnan kehittämistä.

• Tutkittujen laitosten lisäksi myös muilla laitoksilla on merkittäviä rooleja kaupungin kulttuuritoimintojen joukossa. Esimerkiksi pian uudelleen avautuvan Keski-Suomen museon merkitys kaupungin taideja kulttuurilaitosten kokonaisuudelle on huomattava. Laitosten mahdollisia yhteisiä toimitiloja pohdittaessa merkittävää on kirjaston asema kulttuuripalveluiden kävijävirtoja kanavoivana palveluna.

Lue Cuporen tutkimus

Katso video tutkimuksen julkistamistilaisuudesta

Lue esitys tutkimushankkeesta

 

Kuva
Cuporen julkaisun kansikuva 1/2020: Taide- ja kulttuurilaitokset osana Jyväskylän hyvinvointia
Cuporen julkaisu 1/2020: Taide- ja kulttuurilaitokset osana Jyväskylän hyvinvointia, by Kulttuuripolitiikan tutkimuslaitos Cupore